На головну сторінку

Михайло Петрович ДрагомановМихайло Драгоманов
надав Микола Рудаков (робота ху   дожника-графіка Василя Чебаника)
1. http://uk.wikipedia.org 2. http://ru.wikipedia.org

Перейти до списку пісень >>

Дати життя: 18.09.1841 - 20.06.1895
Місце народження: Гадяч на Полтавщині

Біографія1874

Историческія пђсни малорусскаго народа съ объясненіями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Томъ первый. Кіевъ. Типографія М.П. Фрица. 1874.


46. Маруся Богуславка освобождаетъ козаковъ изъ турецкой неволи. (Дума). Б. (Записалъ въ Зеньковск. у. Полт. губ. А. Метлинскій).


1. На Чорному морі, на каменю биленькому,

Там стояла темниця камяная,

Цеглою мурована,

А в тій темниці пробувало сім-сот бідних невольників.

5. Вони пробували,

Ніколи світа сонця не видали.

То дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

До темниці прихождає,

10. Темницю одмикає,

Словами промовляє:

"То козаки, бідниї невольникі, то гадайте,

Що в нашій землі за день тепера?"

То вони теє зачувають,

15. Дівку-бранку, Марусю, попівну Богуславку по річах познавають:

"Що дівко-бранко,

Марусю, попівно Богуславко!

По чим ми можем сеє знати?

Що ми в темниці пробуваєм,

20. Ніколи світа сонця не видаєм!"

То вона теє зачувала

Словами промовляла:

"То козаки, бідниї невольникі,

Що в нашій землі за день тепера?

25. Великодна субота!

А завтра пресвітле Христове воскресениє

День-Великодень!"

То вони теє зачувають,

Білим лицем до сирої землі припадають,

30. Ой дівку-бранку, Марусю, попівну Богуславку кленуть-проклинають:

"Бодай ти собі ні щастя, ні долі не мала,

Що такий великий празник роковий сказала!

Що ми в темниці пробуваєм,

Ніколи світу Божого не видаєм!"

35. Вона теє зачуває,

Словами промовляє:

"Що козаки, бідні невольникі!

И не лайте мене, не проклинайте:

Мене завтра наш пан турецький до мечету буде виряжати,

40. Мині дівці-бранці, Марусі, попівні Богуславці до рук ключи отдавати."

Пан турецький до мечету виряжає,

Дівці-бранці, Марусі, попівні Богуславці до рук ключі отдаває.

То дівка-бранка добре дбає,

До темниці приходжає,

45. Темницю одмикає,

Словами промовляє,

Дрібними слёзами обливає:

"То, бідні невольники , ви дбайте,

В городи Християнськи утікайте,

50. Тількі одного города Богуслава не минайте,

Моёму отцеві та матінці знати давайте.

Нехай мені отець худоби не трачає

Скарбів не збуває,

Нехай мене молодої із неволі не викупає,

55. Бо вже я потурчилась, побусурманилась

Для турецької роскоши....."

Ой визволь, Господи, сім-сот бідних невольників на волю

В край веселий,

Мир хрещений,

60. На зорі ясни,

В городи Християнські .

Даруй, Господи, миру царському,

Народу Християнському,

Всім православним Християнам

65. На многая літа!


По характеру своему и по подробностямъ дума эта должна относиться къ одной эпохђ съ предидущею.

Красивыя плђнницы представляли цђнный товаръ (самыя дорогія ― черкешенки покупались по 6000 піастровъ), а потому онђ пользовались исключительнымъ обращеніемъ и во время перегона плђнныхъ въ Крымъ. Мы видђли въ пђсняхъ, что одну "дівку-бранку" татары сажаютъ на коня, (выше, стр. 135), одну изъ плђнныхъ поповенъ везутъ въ "чорныхъ мажахъ", когда сестеръ ея гонятъ пђшкомъ и истязаютъ, (выше, стр. 86). Красивая плђнница, попадая къ знатному человђку, могла занять высокое положеніе, какое занимаетъ въ думђ "дівка-бранка, Маруся, попівна, Богуславка", особенно, если принимала исламъ. Объ обращеніи татаръ и турокъ съ красивыми плђнницами и о судьбђ нђкоторыхъ русскихъ плђнницъ, аналогической съ судьбою Маруси Богуславки, Михалонъ Литвинъ, описавъ вышеприведенными словами обращеніе съ обыкновенными плђнными, говоритъ такъ: "женщины,которыя понђжнђе, держатся иначе; нђкоторыя должны увеселять на пирахъ, если умђетъ пђть или играть. Красивыя женщины, принадлежащія къ болђе благородной крови нашего племени, отводятся къ упомянутому выше Таласію (??) живущему въ раю..... Ловкіе торговцы и сводчики...... не выводятъ просто мальчиковъ и дђвушекъ, которыхъ имђютьъ самыхъ лучшихъ въ толпђ плђнниковъ, но сначала откармливаютъ ихъ хорошенько, одђваютъ въ шелкъ, бђлятъ и румянятъ, чтобъ подороже продать. Красивыя дђвушки нашей крови покупаются иногда на вђсъ золота и иногда тутъ же на мђстђ перепродаются съ барышемъ...... Всђ они (мусульмане) съ жадностью ищутъ себђ въ жены плђнницъ...... И у нынђшняго турецкаго императора любимая супруга, мать его первенца и наслђдника, похищена изъ нашей земли." (De Moribus Tartarorum, ed. cit., 23–24). Издатель М. Литвина означилъ упоминаемую этимъ султаншу русинку женою Сулеймана І и матерью Амурата ІІІ, ― по но Амуратъ ІІІ былъ сынъ Селима ІІ, сына Сулеймана І. У Сулеймана І была жена плђнная русинка, знаменитая Росса или Роксолана, у западныхъ писателей, или по турецки Хурремъ ― Радостная; она имђла огромное вліяніе на султана и его политику, побудила его даже казнить сына его Мустафу, двухъ визирей, ― держала султана вђрнымъ себђ даже по утратђ красоты. Вліяніе ея начинаетъ становиться виднымъ въ 1541 г.; умерла она въ 1558 г. Изъ нея разные писатели дђлали польку, француженку, итальянку, ― поддђлывали даже акты (апокрифическое письмо Сулеймана къ Сигизмунду І, въ коемъ Росса названа сестрою короля; см. Моск. Вђдом. 1825 г., Апр. 28). Имя Rossa, какъ ее зовутъ современники-итальянцы, иные съ этими цђлями хотђли перевести ― русая, ― но венеціанецъ Марини Сапуто прямо зовет султаншу ― donna di nazion Rossa, ― т.е. русской, отчего и другое турецкое имя ея Рушенъ. (Martin, Hist. de France, ХІІІ. 245). Такою русскою, малороссіанкой, (Russin von Kleinrussland) признаетъ ее и Гаммеръ, ― считая при этомъ правдоподобными предположенія гр. Ст. Ржевусскаго, что знаменитая султанша была поповна изъ Рогатина въ Галиціи, плђненная турками. Въ Константинополђ до сихъ поръ есть мечеть, построенная Россой и памятникъ ея. (Hammer, Gesch. des Osmanischen Reiches, III, 228, 317, 345, 350, 652, 706.) Русская была и любимђйшая жена Османа ІІ (1604–1622). Исторію этой такъ передаетъ современный венеціанецъ: "въ ночь 20 Окт. 1621 г. родился у Е.В. первородный сынъ; мать называется Миликлія, ― которая русская по народности, простаго роду (Russa di nazione, di bassa nascita), взятая въ плђнъ маленькою дђвочкою и ставшая рабою Мурата визиря, была отдана женою его, по его смерти, кифлар-агђ Мустафђ, ― который полюбилъ ее, какъ дочь, и сдђлалъ свободной. Однажды ее увидђлъ султанъ, былъ очарованъ ея красотою, ― говорятъ, необыкновенною, ― и и попросилъ ее у кифлар-аги; этотъ извинился, говоря, что по закону не можетъ передать ея, такъ какъ освободилъ уже ее, ― разве Е.В. женится на ней. Такъ и сдђлалось, и султанъ любилъ ее больше всђхъ женъ. (Hammer, Gesch. des Osmanischen Reiches, IV, 531). Извђстна также русская султанша мать Османа ІІІ, умершая 80 лђтъ въ 1776 г. Эта была до того богомольна, что не вставала съ софы на землю, не свершивъ омовенія рукъ и прочитывала въ ночь 1500 разъ 112 главу Корана. За это придворный историкъ называетъ ее "одною изъ святђйшихъ женщинъ, ― чистою, какъ Марія, мудрою, какъ Сабейская царица, умђренной, какъ Азіа, сестра Мойсея, благочестивой, какъ Раабія Адуйе." (Hammer, Gesch. des Osmanischen Reiches, VIII, 196–197).

Дума о Марусђ Богуславкђ еще разђ рисуетъ жалкое состояніе невольниковъ нашихъ у мусульманъ. Конечно, выраженіе, что невольники 30 лђтъ не видятъ свђта солнца, ― поэтическое преувеличеніе. Рабы, особенно если ихъ было много, употреблялись для работъ, и слђдовательно выводилисъ на свђтъ. Работы эти, правда, были тяжелы, обращеніе жестоко, и содержались рабы ночью, въ промежутки между работами, въ темныхъ казематахъ. Вотъ какъ описываетъ англійскій авторъ ХVІІІ в. положеніе плђнныхъ рабовъ въ Фецђ и Марокко: "Самыя тяжелыя работы, возлагаемыя въ Европђ на злодђевъ, ничто въ сравненіи съ тђми, которыя терпятъ много честныхъ людей въ этомъ новомъ Египтђ. Плђнные, запираемые каждый вечеръ, раннимъ утромъ выводятся на работу жестокими надсмотрщиками, которые осыпаютъ ихъ ударами и проклятіями. Работаютъ эти несчастные.... преимущественно надђ постройками, которыя воздвигаетъ императоръ..... другіе работаютъ на конюшняхъ, мелютъ руками на мельницахъ..... Варвары надсмотрщики наказываютъ немедленно всякій малђйшій промахъ, малђйшую невнимательность. Они часто настолько негуманны, что отказываютъ несчастным плђннымъ во времени съђсть кусокъ хлђба. Уже утомленныхъ днемъ, часто ихъ тащутъ ночью на новую работу, съ оскорбительными криками...... Что окончательно возмущаетъ природу, ― такъ это то, что часто людей запрягаютъ въ повозки съ ослами и мулами. Эти несчастные рабы запираются на ночь въ подземныя круглыя тюрьмы около пяти локтей въ діаметрђ и три локтя глубины. Туда спускаютъ ихъ по веревочной лђстницђ, которую принимаютъ потомъ и накладываютъ на отверстіе желђзную ляду (tappe). Пища ихъ не утђшительнђе. Имъ не даютъ ничего на порцію кромђ фунта чорнаго печенья изъ ячменной муки и немного оливы. Голодъ заставляетъ многихъ изъ нихъ рисковать скакать съ очень высокихъ стђнъ, единственно, чтобъ собрать нђсколько дикихъ луковицъ на кладбищђ мавританскомъ. Платьемъ служитъ для работъ обыкновенно рубаха изъ грубой шерсти съ капишономъ, так, что она служитъ вмђстђ головнымъ покровомъ, рубахой и штанами. Башмаковъ даютъ по четыре пары на 18 мђсяцевъ, хотя извёстка и тяжелая ежедневная работа портитъ ихъ въ гораздо болђе короткое время. Были примђры, что императоры убивали многія сотни плђнныхъ христіанъ, ― и это или для забавы, или потому, что находили ихъ недостаточно испольнительными...." (Histoire des Etats Barbaresques, traduite de l'anglois, Paris, 1757, t. II, 277–281). Хотя нашъ авторъ и говоритъ, что положеніе плђнныхъ рабовъ въ Фецђ и Марокко тяжеле, чђмъ гдђ либо, но, конечно, и въ другихъ мусульманскихъ странахъ оно было мало чђмъ легче. Та темница, въ которой пребывали невольники нашей думы, вђроятно, заключала въ себђ казематы, въ родђ только что описанныхъ.Не знайшли пісні, але самі маєте текст чи аудіо? Додавайте її сюди або надсилайте на емейл!
Таким чином ви долучитеся до розвитку сайту та поділитеся улюбленим текстом з іншими!


Дані додано:  26.06.2008
Відредаґовано: 14.11.2012
Переглядів: 4280  Виправлення та доповнення     ПРАВИЛА!     ДЕ СКАЧАТИ mp3 ?!
[cховати]
1. erzebeta (гість) 06.09.2011 09:07    
де список пісень?
0/0  Адреса цієї сторінки: https://www.pisni.org.ua/persons/884.html

 ВХІД
Е-мейл: 
Пароль: 
  Забули пароль?
  
  ПІДПИШІТЬСЯ! ГРУПИ У СОЦМЕРЕЖАХ
FB